Tortharry Death Metal
MetalGate Tortharry na Facebook Tortharry na YouTube Tortharry on Myspace Tortharry na Bandzone
Kontakt

Luboš Gorgan
Mobil: 777 839 805
E-mail: tortharry@seznam.cz 
Tortharry - Altars of Ignorance

Autor textů: Štefan "Unseen" Ležovič.

1. Intro
2. Reversed Dorians
3. Corrosive Haven
4. Altars Of Ignorance
5. Carousel Of Grief
6. Self-Fettered
7. Silent Psalm
8. The Heritage
9. Forget Us Like We Will Do...

Intro


***

 
Intro


***

reveresed dorians

selling our time, selling our lives
just to buy the tools
to create the brightest image
to forge the golden wool

paint the fortune we desire
wear it as our flag
paradise that we can hire
while never looking back

whom you want to be?
what shall the world see?
maintaining control
only costs your soul

spending all effort
to impress cohorts
letting no one find
what´s hidden behind

selling our lives, buying new lies
surface worshiping
forfeiting our share of minutes
when ignorance is king

faked emotions, borrowed places
social media
carefully constructed faces
mass hysteria

whom you want to be?
what shall the world see?
maintaining control
only costs your soul

fabricated god
billions of shrines
even though we rot
our image still shines

***

 
obrácení dorianové

prodáváme náš čas, prodáváme naše životy
abychom si mohli koupit nástroje
kterými vytvoříme co nejzářivější obraz
kterými paděláme zlaté rouno

vyobrazíme osud, po němž toužíme
poneseme jej jako naši vlajku
ráj, který si můžeme pronajmout
aniž bychom se ohlédli zpět

kým chceš být?
co má svět vidět?
udržení kontroly
tě bude stát jen duši

věnuješ veškeré úsilí
na ohromení davu
nenecháš nikoho zjistit
co se skrývá v pozadí

prodáváme naše životy, kupujeme nové lži
uctívání povrchu
vzdáváme se svého přídělu minut
když nevědomost vládne

předstírané emoce, vypůjčená místa
sociální média
pečlivě zkonstruované tváře
masová hysterie

kým chceš být?
co má svět vidět?
udržení kontroly
tě bude stát jen duši

vymyšlený bůh
miliardy svatyní
i když my hnijeme
náš obraz stále září

***

corrosive haven

with eyelids sewn together
to keep away the truth
you bite like angry adder
to hide the world from you

traps set around your senses
to guard the toxic seed
seeing no differences
you wallow in deceit

a perpetual nagger
with no sign of respect
using tongue like a dagger
you stab to kill the fact

an ill will
or anxiety
what makes you
not think soberly?

is it fear
or straight annoyance
what makes you
maintain guarding stance?

the fortress in your mind
the bars that keep you blind

the fortress in our mind
the demise of our kind

***

 
zhoubné útočiště

s víčky sešitými k sobě
aby udržela pravdu z dosahu
koušeš jako rozzuřená zmije
abys sám před sebou skryl svět

kolem tvých smyslů jsou nastražené pasti
aby uchránily jedovatý zárodek
nevšímáš si rozdílů
a utápíš se v klamu

věčný stěžovatel
beze známky úcty
používáš jazyk jako dýku
a bodáš, abys zabil skutečnost

zlá vůle
nebo úzkost
co tě nutí
nepřemýšlet střízlivě?

je to strach
nebo čirá zlost
co tě nutí
udržovat obranný postoj?

pevnost ve tvé mysli
mříže, které tě udržují ve slepotě

pevnost v naší mysli
zánik našeho druhu

***

altars of ignorance

grim era´s upon us
dark times coming back
minds enetring coma
we´re losing the track

facing consequences
of what we have done
trapped within our fences
in circles we run

entering the malign season
altars raised to hide the void
ready to give up our reason
always ready to exploit

still there might be a solution
if we want to look for one
wading through the mind pollution
try to shred the lies we spun

but are we gonna lose the chance
only due to ignorance?
but are we gonna close the gate
while succumbing to our hate?

closing eyes is easy
mindless stream awaits
unconcern never ceases
try - avoid the bait!

but are we gonna lose the chance
only due to ignorance?
but are we gonna douse the flame
only to refute the blame?

***

 
oltáře nevědomosti

přiblížila se chmurná epocha
temné časy se vracejí
mysli vstupují do kómatu
a my ztrácíme stopu

setkáváme se s následky
toho, co jsme udělali
chyceni mezi vlastními ploty
běháme v kruzích

vstupujeme do neblahého období
oltáře vztyčené k zakrytí prázdnoty
jsme připraveni vzdát se rozumu
vždy připraveni vykořisťovat

stále zde může být řešení
pokud chceme nějaké hledat
zatímco se brodíš znečištěnou myslí
zkus přervat lži, které jsme utkali

ale přijdeme snad o tu šanci
jen kvůli nevědomosti?
ale zavřeme si snad tu bránu
zatímco se podvolíme nenávisti?

zavřít oči je snadné
bezduchý proud čeká
nezájem nikdy neustává
zkus to – vyhni se té nástraze!

ale přijdeme snad o tu šanci
jen kvůli nevědomosti?
ale udusíme snad ten oheň
jen abychom popřeli vinu?

***

carousel of grief

glass idols
keep chiming
dirges for the past days

another
sick morning
time slowly drifts away

unable
to percieve
your life without the haze

eyes opened
for nothing
but blank and empty gaze

carousel of grief
with an entrance fee
that has been set more
than reasonably

this should hide
you´re frightened
this should replace lost hope

but instead
it tightens
the noose that´s on your rope

first a joy
than a cure
for fear and unsuccess

now you´re down
in manure
and no-one could care less

carousel of grief
with an entrance fee
that has been set more
than reasonably

a ruffle of drums:
here´s the welcomed guest!
later on just scum
lying in a mess

***

 
kolotoč zármutku

skleněné modly
stále zvoní
žalozpěvy za minulé dny

další
choré ráno
čas pomalu ubývá

nedokážeš
už vnímat
svůj život bez toho oparu

oči otevřené
ale v nich jen
nevýrazný a prázdný pohled

kolotoč zármutku
se vstupným
které bylo nastaveno
více než rozumně

mělo by to zakrýt
tvé zděšení
mělo by to nahradit ztracenou naději

ale ve skutečnosti
to jen utahuje
oprátku na tvém provazu

nejdřív potěšení
potom lék
na strach a neúspěch

teď jsi dole
v hnoji
nikdo by se už nemohl starat méně

kolotoč zármutku
se vstupným
které bylo nastaveno
více než rozumně

víření bubnů:
přichází vítaný host!
a později už jen spodina
válející se ve špíně

***

self-fettered

you keep feeding ravenous beasts
shadows of the days long gone
dragging burden of past deeds
praying that you´ll die alone

you keep reading books you wrote
pages filled with words of woe
getting worse with every note
deadly plants you helped to grow

curse reflections, smash the mirrors
that´s all you´re about to do
still one thing is getting clearer
yourself won´t escape from you

you are the path
you are the chain
you´re the crown of thorns

you are the one
treating yourself
with the deepest scorn

you are the force
you are the crime
you´re the rape

you are the lock
you are the bars
and the escape

curse reflections, smash the mirrors
that´s all you´ve done till this day
still one thing is getting clearer
you´re here ´cause you want to stay

***

 
spoutaný sám sebou

dál krmíš vyhladovělé šelmy
stíny dávno uplynulých dnů
táhneš břemeno minulých skutků
modlíš se za smrt o samotě

dál čteš knihy, které jsi napsal
stránky naplněné strastnými slovy
která se zhoršují s každou poznámkou
jedovaté rostliny, kterým jsi pomáhal růst

proklínat odrazy, rozbíjet zrcadla
to je vše, k čemu se chystáš
ale jedna věc je stále zřejmější
sám před sebou neutečeš

ty jsi ta cesta
ty jsi to pouto
ty jsi trnová koruna

ty jsi ten
který se sebou zachází
s nejhlubším opovržením

ty jsi ta síla
ty jsi ten zločin
ty jsi znásilnění

ty jsi zámek
ty jsi mříže
a také únik

proklínat odrazy, rozbíjet zrcadla
to je vše, co jsi až do dneška dělal
ale jedna věc je stále zřejmější
jsi zde, protože tu chceš zůstat

***

silent psalm

taught to be a master
taught to use and take
to hide any compassion
taught to recreate

shaping the world to suit my needs
that should have been my true belief
pure predators mentality
a maniac on killing spree

i´ve been given the torch
so i can burn the world
i´ve been given the torch
so i can burn the world
i can
oh sure i can
but i don´t have to

mine is the path i walk
my conscience´s the clue
i am the one to refuse
what i´ve been taught to do

my predecessors true belief
has become pain i can relieve

i´ve been given the torch
so i can burn the world
i´ve been given the torch
so i can burn the world
i can
oh sure i can
but i don´t have to

***

 
tichý žalm

veden k tomu být vládcem
veden k tomu abych využíval a bral
abych skrýval jakýkoli soucit
veden k tomu, abych přetvářel

tvarovat svět tak, aby vyhověl mým potřebám
to měla být moje pravá víra
mentalita čistého predátora
šílenec uprostřed vražedného běsnění

byla mi předána pochodeň
abych mohl spálit svět
byla mi předána pochodeň
abych mohl spálit svět
mohu
jistě mohu
ale nemusím

má je stezka, po které kráčím
mé svědomí je klíčem
já jsem ten, kdo odmítne to
k čemu jsem byl veden

pravá víra mých předků
se stala bolestí, kterou mohu zmírnit

byla mi předána pochodeň
abych mohl spálit svět
byla mi předána pochodeň
abych mohl spálit svět
mohu
jistě mohu
ale nemusím

***

the heritage

tell me - do you feel the ties
threads woven into lullabies
prized heritage made of lies
and spider-weblike alibies?

tell me - do you hear the song
that your blood´s humming for so long
hardly telling right from wrong
while stressing the need to belong?

wisdom of elders
sins of fathers
there´s a thin line inbetween

wisdom of elders
sins of fathers
so alike they tend to gleam

have you ever turned a blind eye
to things that should have long since died?
legacy so hard to deny
nevertheless you have to try

wisdom of elders
sins of fathers
there´s a thin line inbetween

wisdom of elders
sins of fathers
nightmare woven into dream

***

 
dědictví

řekni - cítíš ta pouta?
vlákna vetkaná do ukolébavek
vzácné dědictví vyrobené ze lží
a výmluv připomínajících pavoučí sítě?

řekni - slyšíš tu píseň
kterou si tvá krev tak dlouho pozpěvuje
jen sotva rozliší dobré od zlého
ale klade důraz na potřebu někam náležet?

moudrost předků
hříchy otců
je mezi nimi tenká hranice

moudrost předků
hříchy otců
září tak podobně

zavírali jste někdy oči
před věcmi, které měly už dávno zemřít?
odkaz, který je tak těžko popřít
ale přesto je nutné se snažit

moudrost předků
hříchy otců
je mezi nimi tenká hranice

moudrost předků
hříchy otců
noční můra vpletená do snu

***

forget us, like we will do...

this is the stage
we´ve been sent to
these are the lines
that we´ve been given
our list of goals
is long past due
curtain is closed
and we´re still living

there´s no applause
no single word said
the audience
is struck dumb with dread
and we
we wil die laughing

this is the time
for us to breathe
this is the chance
to make our statement
but we´ve got lungs
filled with past deeds
dragging us down
onto the pavement

there´s no response
no single effort
no remembrance
oh well, c´est la mort

and we

we did die laughing

***

 
zapomeňte na nás, tak jako to uděláme my...

tohle je jeviště
na nějž jsme byli posláni
tohle jsou verše
které nám dali
náš seznam cílů
je už dávno po splatnosti
opona je zavřená
a my pořád žijeme

žádný potlesk
ani jedno vyřčené slovo
publikum
oněmělo hrůzou
a my
my zemřeme se smíchem

tohle je čas
k našemu nádechu
naše šance
učinit prohlášení
ale máme plíce
plné minulých činů
stahují nás dolů
na chodník

není odpověď
ani trochu snahy
žádná vzpomínka
no, taková je smrt

a my

my zemřeli se smíchem

***

 Poslední aktualizace: 15.06.2021, 15:22


© Tortharry - powered by gogo - webmaster@tortharry.cz

NAVRCHOLU.cz