Tortharry Death Metal
MetalGate Tortharry na Facebook Tortharry na YouTube Tortharry on Myspace Tortharry na Bandzone
Kontakt

Luboš Gorgan
Mobil: 777 839 805
E-mail: tortharry@seznam.cz 
Tortharry - beneath

Autor textů: Štefan "Unseen" Ležovič.

1. Voiceless storm
2. Entrenched
3. Beneath
4. Request
5. Behind the curtain
6. In the shadow
7. Through the ice
8. Deep down (and in my embrace)
9. The camp

Voiceless storm

i went through all the schools
i have learnt every rule
i´ve grown into a foll
and now i see it

i took the well planned path
i´ve built career and fat
now it´s time to regret
dying to leave it

somehow too old to live
somehow too young to die
somehow too bored to breathe
and somehow still alive

somehow too tired to walk
somehow too proud to cry
too unsure to reject
all of what is above

marble sky above my head
burning trees along my path
carpets woven from pure dread
none of answers has been said

somehow too bored to breathe
there´s no spark deep beneath
somehow too old to cry
and somehow still alive

***

 
bezhlasá bouře

prošel jsem všemi školami
naučil se všechna pravidla
stal se ze mě pošetilec
a teď to vidím

šel jsem dobře naplánovanou cestou
budoval jsem svou kariéru a tuk
teď je čas litovat
toužím to opustit

nějak příliš starý na život
nějak příliš mladý na smrt
nějak příliš znuděný na to abych dýchal
a přitom nějak stále naživu

nějak příliš unavený na chůzi
nějak příliš hrdý na pláč
příliš nejistý na to abych odmítl
to vše, co je nade mnou

mramorové nebe nad mou hlavou
hořící stromy podél mé cesty
koberce utkané z čiré hrůzy
žádná z odpovědí nebyla řečena

nějak příliš znuděný na to abych dýchal
tam hluboko dole už není žádná jiskra
nějak příliš starý na pláč
a přitom stále nějak naživu

***

Entrenched

evening or morn – there are no differences
all the smoke and slop they just obscure our senses

the taste of dread
the taste of blood
the taste of sweat
the taste of mud

shoulder to shoulder, waiting for the next attack
knee deep in corpses, we are never coming back

those down are dead
those down are gone
we´re on their backs
they´re not alone

next layer of meat – that´s what we are, nothing more
we are sinking deep, building a path out of gore

***

 
v zákopech

večer nebo jitro – nejsou žádné rozdíly
všechen ten kouř a bláto zatemňuje naše smysly

chuť hrůzy
chuť krve
chuť potu
chuť bahna

bok po boku, čekáme na další útok
po kolena v mrtvých, nikdy se nevrátíme zpátky

ti dole jsou mrtví
ti dole odešli
jsme na jejich zádech
nejsou osamocení

další vrstva masa – to je to, co jsme, nic víc
klesáme dolů a vytváříme cestu ze sražené krve

***

Beneath

you can scratch
you can tear
you can claw
have no fear

it´s only a surface
while i am deep beneath

you can bruise
you can beat
you can cut
untill i bleed

it´s only a surface
while i am deep beneath

beneath - safe and unseen
beneath - i´ve always been
beneath

benath - making no sound
beneath - will not be found
beneath

***

 
dole

můžeš škrábat
můžeš trhat
můžeš drápat
neboj se

je to jen povrch
zatímco já jsem hluboko dole

můžeš ranit
můžeš bít
můžeš řezat
dokud nezačnu krvácet

je to jen povrch
zatímco já jsem hluboko dole

dole - v bezpečí a neviděný
dole - vždycky jsem byl
dole

dole - nevydávám zvuky
dole - nebudu nalezen
dole

***

Request

turn around for a while
scatter some fishy smiles
through the gate made of lies
send me sinking

come spit out blazing words
push me down, tie those cords
heat-cracked soul – mirror halls
useless thinking

long way up
branded face
labyrinth of senses

rage-barred doors
false request
our decline commences

***

 
prosba

otoč se aspoň na chvíli
rozhoď pár rybích úsměvů
skrz bránu stvořenou ze lží
mne nech klesat

tak vyplivni sálající slova
stlač mne dolů, utáhni provazy
duše popraskaná žárem – zrcadlové sály
bezcenné přemýšlení

dlouhá cesta nahoru
ocejchovaná tvář
labyrint smyslů

zlostí zatarasené dveře
falešná prosba
náš sestup započíná

***

Behind the curtain

time to wake up and leave dream maze
it´s time to don the friendly face
let´s crack a smile just to survive
let´s play those roles
let´s live those lies

it´s time to shake hands and pretend
a lousy acting without end
just take good care, don´t cross the line
keep talking now
like if all´s fine

i want to bite you untill you bleed
i want to fuck you untill you scream
but i gotta keep it deep beneath
i gotta keep it deep beneath
my skin

it´s time to hide within my shell
to be polite and behave well
the friendly face has to come first
let´s hide the lust
let´s hide the thirst

i want to bite you untill you scream
i want to fuck you untill you bleed
but i gotta keep it deep beneath
i gotta keep it deep beneath
my flesh

***

 
za oponou

čas vstát a opustit bludiště snů
čas nasadit přátelskou tvář
usmějme se, abychom přežili
hrajme ty role
žijme ty lži

je čas potřást si rukama a předstírat
mizerné herectví bez konce
jen si dát pozor, nepřekročit tu hranici
teď mluvme dál
jako by všechno bylo v pořádku

chci tě kousat, dokud nezačneš krvácet
chci tě šoustat, dokud nezačneš křičet
ale musím to udržet hluboko uvnitř
musím to udržet hluboko uvnitř
pod kůží

je čas skrýt se v mé ulitě
čas být zdvořilý a chovat se slušně
přátelská tvář musí mít přednost
schovat ten chtíč
schovat tu žízeň

chci tě kousat, dokud nezačneš křičet
chci tě šoustat, dokud nezačneš krvácet
ale musím to udržet hluboko uvnitř
musím to udržet hluboko uvnitř
pod masem

***

In the shadow

a cross upon your wall
a cross within your mind
a way to lose control
a lighthouse for the blind

a cross above your bed
a cross within you heart
a way to live life dead
a stand-in for your part

dependence that can come so soon
a cross, a star, a crescent moon,
different shapes and yet all sick
when being used as walking sticks

a cross throughout the day
a cross throughout the night
a mind in disarray
fertile land for a blight

***

 
ve stínu

kříž na tvé zdi
kříž ve tvé mysli
způsob, jak ztratit kontrolu
maják pro slepé

kříž nad tvou postelí
kříž ve tvém srdci
způsob jak žít život mrtvý
záskok ve tvé roli

závislost, která může přijít tak brzy
kříž, hvězda, srpek měsíce
rozdílné tvary a přitom všechny zvrácené
pokud jsou používány jako hole

kříž napříč dnem
kříž napříč nocí
mysl ve zmatku
úrodná půda pro nákazu

***

Through the ice

you lost your life and found your lie
you found new ways how to deny
so simple, dumb and so naive
you want them all now to believe:

it´s just a few beers to make me feel better
my bursts of rage are nothing that matters
there hasn´t been any late night home brawl
my wife is limping ´cause she slipped on the floor

you are beneath yourself
you are beneath
you are benath yourself
and that´s pretty deep

you lost your life and found your lie
still the same ways how to deny ...

***

 
skrz led

ztratil jsi svůj život a nalezl svou lež
našel jsi nové způsoby, jak zapírat
tak jednoduché, hloupé a naivní
chceš teď po všech, aby věřili:

je to jen pár piv, abych se cítil líp
na mých výbuších vzteku vlastně nezáleží
včera večer u nás nebyl žádná domácí rvačka
moje žena kulhá, protože uklouzla na podlaze

jsi sám pod sebou
jsi dole
jsi sám pod sebou
a to je hodně nízko

ztratil jsi svůj život a nalezl svou lež
stále ty samé způsoby, jak zapírat...

***

Deep down (and in my embrace)

digging deeper in my home soil
jesus, all the world is so spolied
doing my best to keep you pure
isolation´s the only cure

securing doors , silencing sounds
paradise built deep underground
i am your dad, i am your god
keeping you safe – now that´s my lot

family
we will always be
family
i won´t let you flee
family

now we have nowhere else to dwell
they dragged me away to this cell
the world will never understand
that i´m your dad and i´m your man

family
despite their decrees
family
i´ll keep within me
family

***

 
hluboko dole (a v mém objetí)

kopu hlouběji na mé domácí půdě
ježíší, celý svět je tak zkažený
dělám, co mohu, abych tě udržel čistou
isolace je jediným lékem

zabezpečuji dveře, tiším zvuky
ráj vystavěný hluboko pod zemí
já jsem tvůj otec, jsem tvůj bůh
udržuji tě v bezpečí – to je můj úděl

rodina
navždy budeme
rodina
nenechám tě uprchnout
rodina

teď již nemáme kde zůstávat
odtáhli mne do této cely
svět nikdy nepochopí
že já jsem tvůj otec a tvůj manžel

rodina
navzdory jejich rozsudkům
rodina
kterou si udržím v sobě
rodina

***

The camp

whispered prayers
charred hopes
all beneath the virgin snow

rusty rail tracks
tears that glow
all beneath the virgin snow

hand in hand keep marching forth
crowded transport to the north
frozen camp walls witness pain
from the dark clouds ashes rain

selection splits families
wide opened eyes cease to see
the air´s full of shouts and barks
names exchanged for tattooed marks

whispered prayers
charred hopes
all beneath the virgin snow

rusty rail tracks
tears that glow
all beneath the virgin snow

***

 
tábor

šeptané modlitby
spálené naděje
vše pod panenským sněhem

rezavé koleje
slzy, které žhnou
vše pod panenským sněhem

ruku v ruce postupujete vpřed
přeplněný transport na sever
zmrzlé zdi tábora jsou svědkem bolesti
z temných mraků prší popel

selekce rozděluje rodiny
široce otevřené oči přestávají vidět
vzduch je plný křiku a štěkotu
jména vyměněná za tetované značky

šeptané modlitby
spálené naděje
vše pod panenským sněhem

rezavé koleje
slzy, které žhnou
vše pod panenským sněhem

***

 Poslední aktualizace: 15.06.2021, 15:22


© Tortharry - powered by gogo - webmaster@tortharry.cz

NAVRCHOLU.cz