Tortharry Death Metal
MetalGate Tortharry na Facebook Tortharry na YouTube Tortharry on Myspace Tortharry na Bandzone
Kontakt

Luboš Gorgan
Mobil: 777 839 805
E-mail: tortharry@seznam.cz 
Tortharry - Book Of Dreams

Autor textů Štefan Ležovič a songu "Strach" Aleš Janečka

1.Arrival
2.Late
3.Tell me
4.All of that ...
5.Stain
6.Just a feeling
7.I´m not sure
8.Dumb
9.Don´t ask
10.Strach

Arrival

My eye - a frozen wasteland
Darkness flavoured with an essence of pain
I´m fallin´ into myself
As I drink the mother´s poison

A distant tiny red hand
An unnoticable motion inside my brain
Desperate try to catch me
And now - the lord´s got no son

No name is bigger
Than life itself? And life is so small
Purposes are canceled
Forgotten scars are starting to call
And here I go

I breed no understanding
My body melts under the pressure of questions
Our lord is seeking for faith
As the hand is smashed by glass

There´s no sound to hear
There´s no god to fear
There´s no aim to near to
All is just me
There´s no truthful word
There´s no just fair court
There´s no enter to the world
All is just me

And here I go

***

 
Příchod

Mé oko - promrzlá pustina
temnota ochucená podstatou bolesti
padám sám do sebe
když piju mateřský jed

Vzdálená úzká rudá ruka
nepostřehnutelný pohyb uvnitř mého mozku
zoufalý pokus zachytit mne
a teď - bůh nemá syna

Žádné jméno není větší
než život sám o sobě, a život je tak malý
důvody jsou zrušeny
zapomenuté jizvy začínají volat
a já přicházím

Nezplodím žádné porozumnění
mé tělo taje pod tlakem otázek
náš bůh hledá víru
když ruka je roztříštěna sklem

Není zvuk, který by byl slyšet
Není bůh, kterého bychom se obávali
Není cit, ke kterému bychom se blížili
vše jsem jen já
Neexistuje žádné pravdivé slovo
Neexistuje čestný, spravedlivý soud
Neexistuje vstup do světa
vše jsem jen já

A já přicházím

***

Late

Don´t try to find me
This time
I´m walking my own path
This time
Don´t call my name
Don´t stretch your fingers
It´s too late now
Too late

Don´t try to call me back
This time
I´m heading to my choice
This time
Don´t suffocate my resolutions
Don´t mess with my hope
It´s too late now
Too late

Accept the breath of this night
Watch the unlight heal my heart
The last red silent thank
Accept it
And than
I´ll leave you alone
Too late......

Don´t try to find me....

***

 
Pozdě

Nepokoušej se mě najít
tentokrát
jdu svou vlastní cestou
tentokrát
nevolej mé jméno
nenatahuj své prsty
už je příliš pozdě
příliš pozdě

Nepokoušej se mě zavolat zpět
tentokrát
směřuji do své volby
tentokrát
nedus moje odhodlání
nehraj si s mou nadějí
už je příliš pozdě
příliš pozdě

Přijmi dech této noci
pozoruj jak světlo léčí mé srdce
poslední rudý tichý dík
přijmi ho
a pak
tě nechám být
příliš pozdě......

Nepokoušej se mě najít....

***

Tell me

I saw you up there
Shining like a bule
Covered with dried flies
I saw you up there
Rockin´yourself in a cradle
Hung on the jesus´cross

But tell me
Have you ever tasted the feeling
When you are let in
And she sighs?

I heard you singing
Amazed waves nailed my ears
Onto the wooden floor
I heard you singing
Covered with dust from the last pope
Who was caught praying

But tell me
Have you ever tasted the feeling
When you sigh
And you are let out?

I saw you and i heard you as well
But tell me
Have you ever tasted dying?

***

 
Řekni mi

Viděl jsem tě tam nahoře
zářícího jako žárovku
pokrytou uschlými mouchami.
Viděl jsem tě tam nahoře
houpajícího sama sebe v kolébce
zavěšené na Ježíšově kříži.

Ale řekni mi,
okusil jsi někdy ten pocit,
když jsi vpuštěn dovnitř
a ona vzdychá?

Slyšel jsem tě zpívat.
Nadšené vlny přibily mé uši
na dřevěnou podlahu.
Slyšel jsem tě zpívat
pokrytého popelem posledního papeže,
který byl dopaden při modlení.

Ale řekni mi,
okusil jsi někdy ten pocit,
když vzdycháš
a jsi vypuštěn ven?

Viděl jsem tě a stejně dobře
jsem tě i slyšel.
Ale řekni mi, okusil jsi někdy umírání?

***

All of that ...

I´ve been everywhere where I´ve been
I´ve seen everything what I´ve seen
I´ve felt everything what I´ve felt
And all of that makes me melt
Just like the snow
And then I´ll flow
Away

***

 
To všechno

Byl jsem všude, kde jsem byl
viděl jsem vše, co jsem viděl
cítil jsem vše, co jsem cítil
a to všechno mne nutí roztát
právě tak jako sníh
a potom odteču
pryč

***

Stain

Swordless king
Rusty crown
I do bring
Myself down
Pain won´t think
Bleeding clown
I impersonate my life

Cannot quit
Cannot hide go
Gods commit
Suicide
Into the pit
I threw my pride
To look at me - it hurts

I´m the one outside myself
I´m the cancerful soul
I´m the innocent stillborn one
I´m the waste that was let out

Take me to the edge of pain
Erase the fear from my brain
For being empty i feel no shane
I´ve just done it to stay sane

Hostile saint
Pool of blood
My soul did faint
It starts to rot
Was I meant?
No, I was not
To satisfy is hard

***

 
Skvrna

Král bez meče
rezavá koruna
srážím sám
sebe dolů
bolest nebude přemýšlet
krvácející klam
napodobuji svůj život

Nemohu přestat
nelze se schovat
bohové páchají
sebevraždu
do podsvětí
jsem odhalil svou hrdost
dívat se na mě - to zraňuje

Já jsem ten vně mého já
já jsem duše plná rakoviny
jsem ten nevinný, který byl zrozen mrtvý
jsem ten odpad, který byl vypuštěn ven

Přenes mne na ostří bolesti
vymaž ten strach z mého mozku
nestydím se za to, že jsem prázdný
udělal jsem to proto, abych si udržel příčetnost

Nepřátelsky svatý
kaluž krve
má duše omdlela
začínám hnít
byl jsem zamyšlen?
ne, nebyl,
uspokojit je těžké

***

Just a feeling

Broken pieces of candel
Lying on my soul
Time is too soft to handle
And the mirror is so cold

I have pictured myself
On the streets of the universe
Red rain is falling into my head
And all colours seem to be mad

I´ll hold the fire
Until it burns my face
A slave of desire
On his endless race

I have put my thoughts
On the altar of hope
And the battle I have fought
Is lost no time for god

Broken pieces of candel
Lying on my soul
And no man is here to handle
My life as I´m growing old

***

 
Jen pocit

Rozlámané kusy svíce
leží na mé duši
čas je příliš měkký, než aby se dal udržet
a to zrcadlo je tak chladné

představil jsem si sám sebe
v ulicích vesmíru
rudý déšť padá do mé hlavy
a všechny barvy se zdají být šílené

budu držet oheň
dokud nespálí mou tvář
otrok touhy
v jeho nekonečném závodě

položil jsem si své myšlenky na oltář naděje
a bitva, kterou jsem bojoval je ztracena,
není čas na boha


rozlámané kusy svíce
leží na mé duši
a není nikdo, kdo by držel můj život
zatímco stárnu

***

I´m not sure

I´m feelin´
As if my life´s the last thing to do
Here, on this earth
I´m feelin´like livin´for someone else
Don´t ask me when
Don´t ask me why

I´m feelin´
As if I´ve crucified the day
The very day of our birth
I need to judge myself right now
Don´t be ashamed
Don´t be afraid
I´m just feelin´

These are the smashed corners
These are the animal floors
These are the thoughts
Shot down from heaven into your head
And now they´re climbin´it down

I´m feelin´
As if the first door is open
And the second one doesn´t exist
Somehow the god failed to kill
Don´t ask me when
Don´t ask why

***

 
Nejsem si jistý

Cítím se,
jako kdyby můj život bylo to poslední co chci dělat
tady, na této zemi.
Cítím se, jako kdybych žil pro někoho jiného.
Neptej se kdy.
Neptej se proč.

Cítím se,
jako kdybych ukřižoval den,
ten den našeho zrodu.
Právě teď potřebuji soudit sám sebe
Nestyď se.
Neobávej se.
Jen tak se cítím.

To jsou ty rozbité kouty,
to jsou ty zvířecí podlahy,
to jsou ty myšlenky
sestřelené z nebe do tvé hlavy.
A teď ji slézají.

Cítím se,
jako kdyby první dveře byly otevřené,
a druhé jako by neexistovali.
Bůh nějak selhal v zabíjení.
Neptej se kdy.
Neptej se proč.

***

Dumb

Thousands eyes of rain
Smashed on the pavement
Screaming their innocence
Crawling down the walls

These thousands eyes of mine
Erased by people as they pass by

I´m screaming for the night
I´m screaming throuhg my eyes
Voluntary dumb

Thousands eyes of rain
I have turned them upside down
To stop their screaming
These thousands eyes of mine
Roaming through my hopes
Screaming for the night
Night......

***

 
Němý

Tisíce očí deště
rozmáznutých na chodníku
křičící svou nevinnost
plazící se dolů po stěnách

Ty tisíce mých očí
vymazaných lidmi, jak chodí kolem

Křičím aby přišla noc
křičím skrz své oči
dobrovolně němý

Tisíce očí deště
otočil jsem se hlavou dolů
abych zastavil jejich křik
ty tisíce mých očí
potulující se mými nadějemi
křičí, aby přišla noc
noc ......

***

Don´t ask

Don´t ask me
Whom I´ve killed the other day
Don´t ask - it was not a being
It was just one of my feelings
One of my inner secrets
It was my hope

Don´t ask me
Why I still don´t use to pray
There´s no logic reason
It´s just my dark season
One if my inner secrets
My killed hope

Don´t ask me
Don´t touch me
Don´t eye me
Just leave me
Just hurt me
Just kill me

Don´t ask me
What kills me from the other day
Don´t ask - it´s not a being
It´s just one of my feelings
One of my dark secrets
My killed hope

***

 
Neptej se

Neptej se mne
koho jsem tenkrát zabil
Neptej se, nebyla to bytost
byl to jen jeden z mých pocitů
jedno z mých vnitřních tajemství
byla to má naděje

Neptej se mne
proč se stále modlím
neexistuje logický důvod
je to prostě mé temné období
jedno z mých vnitřních tajemství
má zabitá naděje

Neptej se mě
nedotýkej se mě
nepozoruj mě
Prostě mě opusť
prostě mě zraň
prostě mě zabij

Neptej se mě
co mne od toho dne zabíjí
Neptej se - není to bytost
je to jeden z mých pocitů
jedno z mých temných tajemství
má zabitá naděje

***

   
Strach

Dech je to, co si uvědomuješ
stejně jako, bolest svou
i někoho druhýho
tváříš se, že nic
a přitom všechno

Hnis a smrad, šílenství
nahlodaný kosti, tvejch myšlenek

Světlo je bílé nebo žluté
nevím, asi je bez barvy
ne, někdy je žluté jindy černé
vždyť je to stejně jedno

Čeho se bojíš, to kdyby jsi věděl
smrt, prázdnota, nic
to jsou jenom pojmy
v prostoru času
jak zvláštní, tvůj čas je uzavřen

Chodíš do práce a z práce
takovej divnej koloběh
včera sis objednal místo
v rodiným hrobu
není to příliš brzy

Hnis a smrad, šílenství
nahlodaný kosti, tvejch myšlenek

***

 Poslední aktualizace: 15.06.2021, 15:22


© Tortharry - powered by gogo - webmaster@tortharry.cz

NAVRCHOLU.cz