Tortharry Death Metal
MetalGate Tortharry na Facebook Tortharry na YouTube Tortharry on Myspace Tortharry na Bandzone
Kontakt

Luboš Gorgan
Mobil: 777 839 805
E-mail: tortharry@seznam.cz 
Tortharry - Reborn

Autor textů: Lucie "Sombra" Lukačovičová a Štefan "Unseen" Ležovič.

1. Chimerical Agonies
(by Lucie „Sombra“ Lukačovičová)

2. Return into the void
(by štefan „unseen“ ležovič)

3. Night Hunt
(by Lucie „Sombra“ Lukačovičová)

4. Confession of the void
(by štefan „unseen“ ležovič)

5. Chasing emptiness
(by štefan „unseen“ ležovič)

6. Dorotheum
(instrumental)

7. The Moon Hall of lady Tanwó
(by Lucie „Sombra“ Lukačovičová)

8. Tennosei no tenshi
(by Lucie „Sombra“ Lukačovičová)

9. Inverse Reflection
(by Lucie „Sombra“ Lukačovičová)

10. Night Mist
(by Lucie „Sombra“ Lukačovičová)

11. Commandments of the void
(by štefan „unseen“ ležovič)

12. Japanese Night
(by Lucie „Sombra“ Lukačovičová)

Chimerical Agonies

Remember me, when the night steals colours
Remember me and all that was ours
Remember the dew-tears I cry at dawn
And ask me why my moonlight is gone

Dreams cannot die
Reach for the sky
I´ll be waiting for you

Come, meet me where the shadows lie
Come, meet me where the day will die
Come to my chambers of velvet and marble
And carry out the revenge which I have to harbour!

I cannot die
The stars passing by
I will whisper for you...

***

 
Chimérické agónie

Vzpomeň na mne, když šero barvy uloupilo,
vzpomeň na mne a vše, co naše bylo,
vzpomeň na rosu, již pláču za úsvitu,
ptej se, proč světlo luny chybí tu

Sny zemřít nemohou
spoj ruce s oblohou
na tebe čekám

Přijď za mnou tam, kde stíny jsou,
přijď za mnou tam, kde den zabit tmou,
přijď do síní, jež z mramoru stojí,
a nakonec vykonej pomstu moji!

Já zemřít nemohu
hvězdy jdou oblohou
pro tebe šeptám…

***

Return into the void

night without silence
frost without bite
love without violence
moon bathes in light

all the tracks they have vanished
all the words have been said
no more dreams left to banish
no more fears i once had

hand in hand with my dead friend
hand in hand with dead self
sifting grains of the wet sand
memories on the shelf

kingdom of ice opens its gates
a silver haze that never fades
abandoned place, the one-man land
all what remains - an empty hand

flesh without weakness
eyes without tears...

***

 
Návrat do prázdnoty

noc bez ticha
mráz bez štípání
láska bez násilí
měsíc se koupe ve světle

všechny stopy zmizely
všechna slova byla vyřčena
nezbývají žádné sny k zapuzení
nezbývají žádné z dřívějších obav

ruku v ruce s mým mrtvým přítelem
ruku v ruce s mrtvým já
prosévám zrnka mokrého písku
vzpomínky na útesu

království ledu otvírá své brány
stříbrný opar, který nikdy nevybledne
opuštěné místo, země jednoho muže
vše co zbývá je prázdná ruka

maso bez slabosti
oči bez slz…

***

Night Hunt

The full moon, you see
The spirit of lust
Don’t be unjust
To me

Run through the broken door
The hunt that seems unending
I’ll fall on the floor
And scream that I’m surrending

The full moon, I see
Wide opened eyes
Your hunger lies
In me

***

 
Noční lov

Hledíš na úplněk
ty, touhou posednutý,
nebuď tak krutý
ke mně

Běh brankou roztříštěnou
a zdá se nekonečný lov
na zemi poraženou
najdeš mě – vzdám se křikem beze slov

Hledím na úplněk
oči se rozšíří
tvůj hlad se připlíží –
ve mně je

***

Confession of the void

reckless shade
and the morning is too far
far away
for a soul trapped in the jar
in the jar
the tomb of thousand flies
moon-shaped scar
and no-one hears your cries

no-one hears your cries
when the world´s caged in silver
new god gave you lies
false faith - it´s time to kill her

***

 
Vyznání prázdnoty

neklidný stín
a ráno je příliš daleko
příliš daleko
pro duši lapenou do sklenice
do sklenice
hrobky tisíce much
jizva ve tvaru měsíce
a nikdo neslyší tvé nářky

nikdo neslyší tvé nářky
ve světě zavřeném do stříbrné klece
nový bůh ti poskytl lži
falešná vírá – je čas ji zabít

***

Chasing emptiness

silver night bids me to change
silver knife cuts back my chance
running wild in the fields and woods
hungry howl on the search for food

scent of man makes me insane
my only aim and yet my bane
nostrils filled with the sweet fragrance
overwhelmed by the sharpened sense

there´s more to moon than melancholy
there´s more to moon than just lunacy
the hollow heart sets instincts free
the rage and lust are its progeny

***

 
Pronásledování marnosti

stříbrná noc mi přikazuje změnit se
stříbrný nůž snižuje mé naděje
divoce pobíhám v polích a lesích
hladové vytí při hledání potravy

pach člověka mě vede k šílenství
můj jediný cíl a přitom má zkáza
chřípí naplněné tou sladkou vůní
přemožen zostřenými smysly

na měsíci je víc než jen melancholie
na měsíci je víc než jen šílenství
prázdné srdce uvolňuje instinkty
zuřivost a chtíč jsou jeho potomky

***

The Moon Hall of lady Tanwó

Grey ashes
Black crows
And silver tears
On canvas

The silk and web
The looking-glass
And the night
Falling down on us

Spiders
With human eyes
And ears
Slender pillars in rows

The Moon Lady´s
Mysteries
Grey ashes
Black crows

***

 
Měsíční sál paní Tanwó

Šedý popel
černé vrány
a slzy stříbrné
na plátna

Hedvábí, síť
a zrcadla
a noc
jež na nás dopadla

Pavouci
s lidskýma očima
ušima
pilíře štíhlé brány

Měsíční paní
tajemství
šedý popel
černé vrány

***

Tennosei no tenshi

Waiting for you
On edges of doom
The sun is gone
Tenno-san!
My clothes undone

Crying for pain
It’s darkest allure
Drops of blood burn
Allow it to rain!

Wings of the angels
All sharp like razors
Innocence gone
Tenno-san!
My skin undone

Cut me and bleed me
My sweetest angel
Disciple of passion
Allow me to be!

***

 
Tennosei no tenshi (Astrální anděl Uranu)

Čekám na tebe
na hranách osudu
slunce je ztracené
Tenno-san!
Bez šatů tělo mé

Pláč je pro bolest
co nejtemněji vábí
a kapky krve pálí
tak pršet je nech!

Andělů peří
jak břitvy ostřené
nevinnost ztracená
Tenno-san!
Bez kůže tělo mé

Nech téct krev, pořež mě,
anděli nejsladší
teď učněm vášně své
dovol mi být!

***

Inverse Reflection

Enchanting Drowned Girl
looks from the lake
her hands clasped tight
her hair milky-white

Behold the Drowned Girl
her smile cold and fake
her anthracite eye
reflects in the sky

Beware the Drowned Girl
sleeping with wraiths
and sleeping with ghosts
a child that is lost

Don´t trust the Drowned Girl
her slender waist
untouched by mortal hands...
You´ll sink with your confidence

***

 
Inverzní zrcadlení

Okouzlující Utopená dívka
z jezera dívá se
ruce má sepjaté
a vlasy bělostné rozvláté

Pohleď na Utopenou dívku
chladně a falešně usmívá se
a oči z antracitu
obloha zrcadlí tu

Střez se Utopené dívky
jež s přízraky spí
a s duchy spává
ztracená dívenka hravá

Nevěř utopené dívce
její pas štíhlounký
netčený rukama smrtelníka
kdo věřil si – vodou se zalyká

***

Night Mist

The mist
Falls from your eyes
My mistake dies
With all that I´ve done

The night
Falls from your lips
The nightingale sips
But yet you are gone

ref:
I´m... writing your name
It´s all the same -
The tormented calls
I´m... counting your words
You left for strange worlds
And the mist falls

Insist
And never take back
The prophecy´s ache
Of what I have seen

The flight
From forges of hellfire
The token of desire
Our child could have been

ref:
I´m... writing your name...

--dedicated to Wieland

***

 
Mlha za noci

Mlha
z očí tvých padá
umírá chyba má
dech skutků vymizel

Noc
ze rtů tvých padá
slavičí zrada
a ty jsi odešel

Ref.:
Já… píšu teď jméno tvé
na ničem nesejde
zmučeně volám
Já… počítám slova tvá
zmizels do neznáma
a padá mlha

Vytrvej
nikdy zpět nevezmi
tu bolest proroctví
co dáno mi spatřit

Útěk
z kovárny pekelné
zástava touhy tvé
mé dítě mohlo být

Ref.:
Já… píšu teď jméno tvé ...

--věnováno Wielandovi

***

Commandments of the void

a hand-shape cloud covers the moon
like sky itself is deep in grief
a thought too loud, the end of june
no sign of death, hope or relief

the tunnel´s long, the light is dim
but wide shut eyes will find the way
the shortest life, the longest dream
it´s hard to tell silver from grey

night ages with me
i´m blinded to see
through the heresy
confess, slay, set free

***

 
Přikázání prázdnoty

mrak ve tvaru ruky zakrývá měsíc
jak kdyby si sama obloha hluboce zoufala
příliš hlasití myšlenka, konec června
ani stopa po smrti, naději nebo uvolnění

tunel je dlouhý, světlo mdlé
ale doširoka zavřené oči naleznou cestu
nejkratší život, nejdelší sen
je těžké rozlišit stříbro a šedou

noc stárne spolu se mnou
jsem oslepen abych prohlédl
kacířstvím
vyzpovídej se, zabij, propusť na svobodu

***

Japanese Night

Shadows
Sharp as bamboo shards
Cutting the dark
Hollows
Instead of seeing eyes
Hands scratch the bark

Serpents of smoke
From incense sticks
Poison the air
And memory plays tricks

Hear sing the princess Kaguya!

The stars
Fell cut out from the clouds
To light the fox-trail
The bars
Echo with the sounds
Of a forgotten tale

Serpents of smoke
From incense sticks
Poison the air
And memory plays tricks

The song of princess Kaguya!

***

 
Japonská noc

Stíny
ostré jak bambus v úlomcích
proletí temnotu
Štěrbiny
namísto očí vidoucích
a ruce kůru dřou

Kouřoví hadi
z tyčinek vonných
do vzduchu zuby zatnou
a paměť se krátí

Slyš, jak zpívá princezna Kaguya!

Hvězdy ví
z oblaků vyřezané
cest liškou stvořených
Mřížoví
ozvěnou rozezněné
příběhů ztracených

Kouřoví hadi
z tyčinek vonných
do vzduchu zuby zatnou
a paměť se krátí

Píseň, již zpívá princezna Kaguya!

***

 Poslední aktualizace: 15.06.2021, 15:22


© Tortharry - powered by gogo - webmaster@tortharry.cz

NAVRCHOLU.cz