Tortharry Death Metal
MetalGate Tortharry na Facebook Tortharry na YouTube Tortharry on Myspace Tortharry na Bandzone
Kontakt

Luboš Gorgan
Mobil: 777 839 805
E-mail: tortharry@seznam.cz 
Tortharry - Round Table Of Suicide

Autor textů: Štefan "Unseen" Ležovič.

1. Intro
2. Case 10
3. Case 7
4. Case 3
5. Case 11
6. Case 6
7. Case 9
8. Case 2
9. Case 1
10. Case 4
11. Case 5
12. Case 8
13. Case 12

case 10

cuts on your wrist
always too shallow
handfull of pills
still safe to swallow
you hang yourself
when someone sees you
you just pretend
don´t mean to be true

fake suicide
craving attention
fake suicide
a shame to mention

now you close your eyes
but not because of sleep
you´ve made it at last
this cut just went too deep

and your fake suicide
became real by mistake
death without any pride
the best joke you could make

***

 
případ 10

řezy na tvém zápěstí
vždy příliš mělké
plná hrst prášku
které je ale bezpečné spolknout
věšíš se
když tě někdo vidí
pouze předstíráš
nemyslíš to vážně

falešná sebevražda
touha po pozornosti
falešná sebevražda
škoda o tom mluvit

teď zavíráš oči
ale nechce se ti spát
konečně se ti to povedlo
ten poslední řez byl příliš hluboký

a tvoje falešná sebevražda
se omylem stala skutečnou
smrt bez jakékoli hrdosti
nejlepší vtip, jaký se ti mohl povést

***

case 7

loved you enough to trust
trust was enough for love
self denial – a must
great joke, seen from above

evolution hates one
two are just makers fault
no deeds can be undone
no more will left to crawl

final step
final fall
the pavement is all mine

take a look
heart shaped stain
blood soaked valentine

***

 
případ 7

miloval jsem tě dost na to, abych ti věřil
důvěra byla dost pro lásku
popření sebe sama – nutnost
skvělý vtip při pohledu z výšky

vývoj nenávidí jednoho
dva jsou jen tvůrcova chyba
žádné skutky nelze odčinit
už nezbyla vůle plazit se

poslední krok
poslední pád
chodník je jen můj

podívej
skvrna ve tvaru srdce
valentýn nasáklý krví

***

case 3

my work day starts around seven
i got no big thing to do
it´s always unimportant
but i will make it through

it all ends around four o´clock
when i´m heading right back home
a perfect family guy
who lets no-one alone

well i am slowly getting tired
missing some danger, missing fire
i wanna pull the trigger now
i wanna pull the trigger now

this day looks almost all the same
just a slight change in the mood
i only reached my limit
can´t that be understood?

i put a gun under my chin
let´s find some fun in mortal sin
i´m gonna pull the trigger now
i´m gonna pull the trigger now

***

 
případ 3

můj všední den začíná kolem sedmé
nemám nic velkého na práci
je to vždycky nedůležité
ale já to zvládnu

všechno to končí kolem čtyř hodin
kdy mířím rovnou zpátky domů
perfektní rodinný typ
který nikoho nenechá o samotě

no, už mě to pomalu unavuje
chybí mi nebezpečí, chybí mi oheň
chce se mi zmáčknout spoušť
chce se mi zmáčknout spoušť

tenhle den vypadá skoro úplně stejně
pouze lehká změna nálady
jenom jsem dosáhl svých mezí
copak to nejde pochopit?

dávám si zbraň pod bradu
najdu rozptýlení ve smrtelném hříchu
právě teď zmáčknu spoušť
právě teď zmáčknu spoušť

***

case 11

i was born into this haze
way too blurred for an embrace
i was born into this mist
tell me why do i exist?

seems like i´m dead to your eyes
useless words and silent cries
i´ll shoot a mark of exclamation!
i´m gonna paint the crimson sign!

can you see me?
can you see me?
can you see me now?

i´m gonna get all your attention!
i finally will catch your eye!

can you see me?
can you see me?
can you see me now?

***

 
případ 11

byl jsem zrozen do tohoto oparu
příliš zastřený než aby se mi dostalo objetí
byl jsem zrozen do této mlhy
řekněte mi, proč vlastně jsem?

vypadá to, že pro vaše oči neexistuji
slova bez užitku a tiché výkřiky

nakreslím vykřičník výstřelem!
namaluji to karmínové znamení!

už mne vidíte?
už mne vidíte?
teď už mne vidíte?

přitáhnu vaši pozornost!
konečně se na mne podíváte!

už mne vidíte?
už mne vidíte?
teď už mne vidíte?

***

case 6

you gather at home
i´m staying alone
you decorate trees
i roam on the streets

candles remind of funeral
candles remind of funeral

you sound christmas bell
i live through my hell
your carols refrain
i caress my pain

candles remind of funeral
candles remind of funeral

candles remind of funeral
candles remind of funeral

moved by the mood, the bells, the snow
you hang the mistletoe
with no more stories left to tell
i´m hanging just myself

candles…

***

 
případ 6

vy se shromažďujete doma
já zůstávám sám
vy zdobíte stromečky
já se toulám po ulicích

svíčky připomínají pohřeb
svíčky připomínají pohřeb

vy rozezníváte vánoční zvonky
já si prožívám své peklo
vaše koledy se opakují
já si hýčkám bolest

svíčky připomínají pohřeb
svíčky připomínají pohřeb

svíčky připomínají pohřeb
svíčky připomínají pohřeb

pohnuti náladou, zvonky, sněhem
věšíte jmelí
já nemám žádné další příběhy k vyprávění
tak věším sám sebe

svíčky…

***

case 9

let me take you for a ride
i just want you by my side

let me take you for a trip
time has come to sink the ship

no need to feel insecure
all my thoughts are sane and pure
i am nothing short of sure
for the first time

i have thought it through and through
just one way for me and you
life won´t tell us what to do
while we´re inside

let me take you for a ride
no more troubles since tonihgt

let me take you for a trip
we will let the others weep

***

 
případ 9

vydej se se mnou na vyjížďku
chci tě mít vedle sebe

vydej se se mnou na cestu
je na čase potopit loď

není třeba se cítit nejistě
mé myšlenky jsou příčetné a čisté
jsem si absolutně jistý
poprvé v životě

promýšlel jsem to pořád dokola
pro nás je jen jedna cesta
život nám nenapoví co dělat
dokud budeme jeho součástí

vydej se se mnou na vyjížďku
ode dneška už žádné problémy

vydej se se mnou na cestu
necháme pláč na ostatních

***

case 2

it´s been more than a year
since my cells took the self-consuming course
and i debate my fear
pretty sure that this can get only worse

waking up every morning
to a world that is filled with pain
there´s no way of ignoring
the molten highways in my brain

it´s harder to breathe every day
to find a sane word left to say
useless to continue
agony came to reign within

keeping me alive is a sin
i´m just an overdue
choir of salvation comes
handfull of painkillers, bottle of gin

***

 
případ 2

je to už víc než rok
od té doby co mé buňky nabraly sebestravující kurz
a já se přu se svým strachem
jistý si tím, že situace se může už jen zhoršit

vstávám každé ráno
do světa naplněného bolestí
nelze nijak ignorovat
ty rozžhavené dálnice v mém mozku

každým dnem je těžší dýchat
najít nějaké příčetné slovo
je nesmyslné pokračovat

agónie se uvnitř chopila vlády
udržovat mne při životě je hřích
jsem prostě už prošlý

přichází chór spasení
hrst léků proti bolesti, láhev ginu

***

case 1

think i´ve reached the end of fun
yawning at the rising sun
bored by noon, by evening, night
weary of both peace and fight
silence irks me, sounds annoy
still harder to find a joy
fed up with christ, buddha, seth
literally bored to death
time to try the final thrill
opened veins, slow self-kill

***

 
případ 1

myslím, že jsem dosáhl konce zábavy
znuděně zívám u východu slunce
nudí mne poledne, večer, noc
jsem unavený jak mírem tak bojem
ticho mi jde na nervy, zvuky obtěžují
je stále těžší nalézt radost
jsem přesycen kristem, buddhou, sethem
doslova znuděn k smrti
je na čase vyzkoušet poslední vzrušení
otevřené žíly, pomalá sebevražda

***

case 4

welcome me - i hate your kind
welcome me – i´m all faith blind
welcome me – my goal´s been set
welcome me – i want you dead

there´s only bile in my heart
my life denial´s gone to far
by words of prophets i´ve been led
i want to die a martyrs death

i hate you – i´ll dump your rule
i hate you – and i´m gods tool
i hate you – i´ll bring you down
i hate you – i´m walking bomb

there´s only bile in my heart
my life denial´s gone to far
by words of prophets i´ve been led
i want to die a martyrs death

allahu akbar!

***

 
případ 4

přivítejte mne – nenávidím vás
přivítejte mne – jsem zaslepen vírou
přivítejte mne – můj cíl byl stanoven
přivítejte mne – chci vás mrtvé

v mém srdci je pouze žluč
moje popření života došlo příliš daleko
byl jsem veden slovy proroků
chci zemřít mučednickou smrtí

nenávidím vás – svrhnu vaši vládu
nenávidím vás – jsme božím nástrojem
nenávidím vás – dostanu vás na dno
nenávidím vás – jsem chodící bomba

v mém srdci je pouze žluč
moje popření života došlo příliš daleko
byl jsem veden slovy proroků
chci zemřít mučednickou smrtí

allahu akbar!

***

case 5

when fear obscures the reason
foreign will builds a prison
it´s time to teach a lesson:
light flames against oppression

when resistance is needed
but no-one seems to see it
subdue survival passion
light flames against oppression

flames against oppression
flames against oppression
flames against oppression
flames against oppression

accepting all that pain and scorch
turning your body into torch
burnt offering for others lives
melting through all the wax of lies

flames against oppression
flames against oppression
flames against oppression
flames against oppression

***

 
případ 5

když strach zatemňuje rozum
cizí vůle vytváří vězení
je na čase poskytnout lekci
zapálit plameny proti útlaku

když vzdor je potřebný
ale zdá se, že to nikdo nevidí
potlač touhu po přežití
zapal plameny proti útlaku

plameny proti útlaku
plameny proti útlaku
plameny proti útlaku
plameny proti útlaku

přijmout všechnu tu bolest a žár
změnit své tělo v pochodeň
zápalnou oběť životům těch druhých
protavit se voskem lží

plameny proti útlaku
plameny proti útlaku
plameny proti útlaku
plameny proti útlaku

***

case 8

you touched me
you touched me
i know it
i know it

you used me
you used me
i know it
i know it

this cut is for you!

you had me
you had me
i´m all wet
i´m all wet

look, daddy!
look, daddy!
your love´s red
your love´s red

this cut is for you!

***

 
případ 8

dotkl ses mě
vím to

použils mě
vím to

tenhle řez je pro tebe!

měl jsi mě
jsme celá mokrá

podívej, tati
tvá láska je rudá

tenhle řez je pro tebe!

***

case 12

snowdrifts of failure,
a red stream leads to spring time.
cut, wakizashi!

***

 
případ 12

závěje viny,
rudý proud k jaru vede.
řež, wakizashi!

***

 Poslední aktualizace: 15.06.2021, 15:22


© Tortharry - powered by gogo - webmaster@tortharry.cz

NAVRCHOLU.cz