Tortharry Death Metal
MetalGate Tortharry na Facebook Tortharry na YouTube Tortharry on Myspace Tortharry na Bandzone
Kontakt

Luboš Gorgan
Mobil: 777 839 805
E-mail: tortharry@seznam.cz 
Tortharry - Unseen

Autor textů Štefan Ležovič a songu "Nightmare" Aleš Janečka

1. Dusktale
2. Chosen
3. Unseen
4. Eternal
5. Out Of Today
6. In The Desert
7. Hymn Of Twillight
8. Acceptance
9. Ending Of Slavery
10. Stain
11. Nightmare
12. Outro

Dusktale

Iďm staying alive just to see whoďs guilty
Iďm causing pain just to make sure, Iďm still alive
Donďt come near
Donďt disturb my desperateness
Roaming inside it
I survive...

How many times I wished to enter unlife?
How many times my heartbeat took away my sleep?
Itďs the darkest side of human pleasure
And when Iďm a man
Strong enough to weep
I survive...

***

 
Povídka rozbřesku

Zůstávám naživu jen abych viděl, kdo je vinen
Působím bolest jen abych se ujistil, že ještě žiju
Nepřibližuj se
Neruš mou bezvýchodnost
Když se v ní potuluji
Přežívám...

Kolikrát již jsem si přál vstoupit do neživota?
Kolikrát již mi tep mého srdce sebral spánek?
Je to ta nejtemnější strana lidského potěšení
A když jsem muž
Dost silný k tomu, abych plakal
Přežívám...

***

Chosen

You are feeding the mouth that bites
Offering your pain
Desiring for the things to come
Too tired to breathe

Staying away from the saintless sky
Praying to fear
Hiding your soul in an unclean crowd
Now you enter the door

Light is reflecting on the altar
Where the mirror dwells
Kissing softly yourself goodbye
You accept the rain

No heading back
No road ahead
No herd to look after

Here - on your own
Here you realize
You are the only sheppard

Once and forever...
***

 
Vyvolený

Krmíš ústa, která koušou
Nabízíš svou bolest
Toužíš po věcech, které přijdou
Příliš unavený, než abys dýchal

Zůstáváš daleko od oblohy bez svatých
Modlíš se ke strachu
Skrýváš svou duši v nečistém davu
Nyní vcházíš do dveří

Světlo se odráží na oltáři
Tam, kde přebývá zrcadlo
Líbáš něžně sám sebe na rozloučenou
Přijímáš déšť

Nelze zamířit zpět
Není cesta kupředu
Není žádné stádo, o které by ses staral

Zde - sám se sebou
Zde poznáváš
Že jsi jediným pastýřem

Pro jednou a navždy...

***

Unseen

I was
Staying and hiding
Thus making him die
Is it my fault?
Am I the cause?

I havenďt know
Anything of the pain
A survival can bring
Up to now

Taking his place
Long time ago
Made me his fate
Am I the blame?

Unknown he remains
The guilty of mine
My first dishonor

My very first crime...

***

 
Neviděný

Zůstával jsem a schovával se
A tím jsem ho přinutil zemřít
Je to má vina?
Jsem já tou příčinou?

Nevěděl jsem
Nic o bolesti
Kterou může přinést přežití
Až do této chvíle

To, že jsem zabral jeho místo
Už před dlouhým časem
Mne učinilo jeho osudem
Jsem já vinen?

Zůstává nepoznaný
Má vina
Mé první zneuctění

Můj úplně první zločin...

***

Eternal

In the silence of night
Moonďs voice invites eternity
The true me - into this world

As the consumed soul spreads itďs darkness
The feeling of freedom raises in me

In the moonlight I drown my thoughts
Blood is standing by my side
Time is running in my veins

Soundless stream of light
Changes the mood
Changes the me

Hunger inside
Immortal pride
Blood by my side

***

 
Věčný

V tichu noci
Hlas měsíce zve věčnost
Mé pravé já - do tohoto světa

Když konzumovaná duše rozpíná svou temnotu
Pocit svobody se ve mně pozvedá

V měsíčním světle topím své myšlenky
Krev stojí po mém boku
Čas běhá v mých žilách

Nezvučný proud světla
Mění náladu
Mění mne

Hlad uvnitř
Nesmrtelná pýcha
Krev po mém boku

***

Out Of Today

And so
When the wolf goes through the mirror
And so
When the bottom reaches the day
Then maybe
In the skin is about to melt
Weďre going to meet
On the very edge of night

And then
Iďll give you my eyes-dumb and clearer
And then
Time inside my blood will fade away
Then maybe
If the wind is allowed to be felt
Weďre going to touch
Ourselves and steal the deathďs might

***

 
Pryč z dneška

A tak
Až vlk projde zrcadlem
A tak
Až dno dosáhne dne
Pak možná
Pokud se kůže rozpustí
Se setkáme
Na samém ostří noci

A pak
Ti dám své oči-němé a čistší
A pak
Čas v mé krvi vybledne
Pak možná
Pokud budeme moci cítit vítr
Se dotkneme
Navzájem a ukradneme Smrti její moc

***

In The Desert

Too close to pain
To feel a thing
Too tired of hope
To ignite my wings

Thatďs what Iďm - the lord of uncertainty
A flame feeding on itďs own misery
The last asylum you would seek
The unchosen one, the weak
Show me a mirror
And Iďll be gone

Come to me
And hurt me
Remove me from fathers sight
His glory is just to bright
For me to worship

Too far from hope
To lose it
But near enough
Not to belive

Here it is - my ominuous path of faith
Divine intervention that came too late
Look into my eyes
And Iďll be gone

***

 
V poušti

Příliš blízko bolesti
Než abych něco cítil
Příliš unaven nadějí na to
Abych si zapálil křídla

To jsem já - pán nejistoty
Plamen živící se vlastním utrpením
Poslední útočiště, které bys hledal
Ten nevyvolený, ten slabý
Nastav mi zrcadlo
A já zmizím

Pojď ke mně
A zraň mne
Odstraň mne z otcova dohledu
Jeho sláva je příliš zářivá
Abych ji uctíval

Příliš daleko od naděje
Než abych ji ztratil
Ale dost blízko na to
Abych nevěřil

Zde se - má zlověstná cesta víry
Božská intervence, která přišla příliš pozdě
Podívej se do mých očí
A já zmizím

***

Hymn Of Twillight

There
In the seventh seal
The conception hides
And waits to be revealed
You
You wonďt run away
You wonďt be saved
In your life youďll be left to bleed

There
In the revelation of john
The salvation dwells
And waits to be born
You
You wonďt hide yourself
You wonďt escape
Youďll go insane to pay honour to god

Thatďs how weďre feeding on your pain
Thereďs no power in us left to gain
Thatďs how the chorale is being sung
By the ones lacking in faith

***

 
Soumračná hymna

Tam
V sedmé pečeti
Početí se skrývá
A čeká, až bude odhaleno
Ty
Ty neutečeš
Nebudeš spasen
Budeš zanechán krvácející ve svém životě

Tam
V Janově zjevení
Spasení přebývá
A čeká, až bude zrozeno
Ty
Ty se neschováš
Neunikneš
Zešílíš abys uctil boha

Tak se krmíme na tvé bolesti
Není v nás žádná moc k zaslání
Tak pěji chorál
malověrní

***

Acceptance

I met an angel tonight
He caressed me
Then with understanding
He poisoned my wine

I took his hand
The bloodless one
And I have maimed it
With the mere breath of mine

Aeons of light
Thatďs what he showed me
Leaving me in the dark

I kissed the decay
And called for faith
He touched my head
Crossing the forbidden line

Aeons of light
Thatďs what he showed me
Leaving me in the dark

The eternal night
Thatďs what he brought me
An uneresable mark

***

 
Přijetí

Dnes jsem potkal anděla
Polaskal mne
A pak s pochopením
Otrávil mé víno

Uchopil jsem jeho ruku
Tu bezkrevnou
A zmrzačil ji
Svým pouhým dechem

Věky světla
To je to co mi ukázal
A zanechal mne v temnotě

Políbil jsem rozklad
A volal po víře
On se dotkl mé hlavy
A tím překročil zakázanou hranici

Věky světla
To je to co mi ukázal
A zanechal mne v temnotě

Věčná noc
To je to co mi přinesl
Nesmazatelné znamení

***

Ending Of Slavery

The blind blood whispers
As it is roaming through my face
The wolfďs heart searches
Some way to leave the divine maze
Sometimes the dead ends
Are all you are allowed to see
Still the flame of your pain
Is ready and waiting to set you free

Body denial
No longer a tool
Body denial
Now the one to rule
Body denial
Material atrophy
Self destruction
Has become a part of me

***

 
Ukončení otroctví

Slepá krev šeptá
Zatímco bloudí po mé tváři
Vlčí srdce hledá
Cestu, jak opustit boží bludiště
Někdy jsou slepé uličky
Vše co je ti dovoleno vidět
Ale plamen tvé bolesti
Je připraven a čeká, aby tě mohl osvobodit

Popření těla
Už nejsem nástrojem
Popření těla
Nyní jsem ten, který vládne
Popření těla
Atrofie hmoty
Sebe destrukce
Se stala mou součástí

***

Nightmare

(taken from "Incriminated" demo tape 1993)

That dream is so gloomy
I donďt like it by no means
I want to defend myself but I canďt
Itďs sitting on me like a nightmare.

A gloomy corridor, Iďm full of fear
Morbid ideas are weighing heavy on me
Thousands of candles around - a strange nymbus
A figure lying in a black coffin

I want to go away from here
I donďt want to see whoďs lying there
A bad foreboding
No, there is no escape

Iďm walking closer, Iďm worried
I recognise that silhouette so well
Long hair is killing my doubt
Yes, yes it is you

Your body is so strangely cold
Your eyes donďt tell anything at all
The lips are screwed up in a strange smile
And Iďm only helplesily screaming

I want to go away from here
I donďt want to see whoďs lying there
A bad foreboding
No, there is no escape

At last Iďm waking up - a moment of liberation
In the darkness Iďm touching your hand
I want to plant a kiss on you
But you donďt breathe.?

***

   

 Poslední aktualizace: 15.06.2021, 15:22


© Tortharry - powered by gogo - webmaster@tortharry.cz

NAVRCHOLU.cz