Tortharry Death Metal
MetalGate Tortharry na Facebook Tortharry na YouTube Tortharry on Myspace Tortharry na Bandzone
Kontakt

Luboš Gorgan
Mobil: 777 839 805
E-mail: tortharry@seznam.cz 
Tortharry - White

Autor textů Štefan Ležovič

1. Intro
2. The Defilement
3. Of Soul And Flesh
4. A Foe Inside
5. Forest Meditation
6. Revelation
7. Illumination
8. The Abandoned
9. Prayer
10. Remembrance
11. Path To Silence
12. Eternal Journey
13. Acts And Thoughts

The Defilement

the invitation has been done
all what is left to do is wait
like burnt flowers under the sun
the soul needs time to recreate

a misty veil weakens my eyes
thus makes me unable to run
away from my own white lies
the invitation has been done

another step
towards tomorrow

as if the shape of personality
has to be blured into infinity
to make a step forward

as if it is right to crawl
to deny one´s heart and soul
to make a step forward

but then - would not death itself
fear me for my emptiness?

but then - am I not to feel
guilty without forgiveness?

***

 
Poskvrnění

pozvání bylo učiněno
vše, co zbývá, je čekat
tak, jako spálené květiny pod sluncem
duše potřebuje čas ke znovustvoření

mlžný závoj oslabuje mé oči
a tak mi znemožňuje utéct
od mých vlastních milosrdných lží
pozvání bylo učiněno

další krok
vstříc zítřku

jako by obrys osobnosti
musel být nekonečně rozmazán
aby byl učiněn krok vpřed

jako by bylo správné se plazit
zapřít vlastní srdce a duši
aby byl učiněn krok vpřed

ale pak - neobávala by se mne sama smrt
pro mou prázdnotu?

ale pak - nemusel bych se cítit
vinen bez odpuštění?

***

Of Soul And Flesh

Do I have to close my eyes
everytime blood rains?
To rub salt into my wounds
everytime I pray?

New gods
replacing
the old ones

Do I have to fear for life
when I fall asleep?
To be scared by every thought -
- secrets I can ´t keep?

New lies
replacing
the old ones

Not to pass the seal of blame
onto someone else
when the dream egg crumbles down
to withstand that day
that seems to be
the only way...

***

 
O duši a mase

Musím zavírat oči,
pokaždé když prší krev?
Musím si vtírat sůl do ran,
pokaždé když se modlím?

Noví bohové
nahrazují
ty staré

Musím se bát o život,
když usínám?
Být vyděšen každou myšlenkou -
- tajemstvími, která neudržím?

Nové lži
nahrazují
ty staré

Nepředávat pečeť viny
někomu dalšímu.
Když se zhroutí vejce snů,
být schopný přežít ten den.
To se zdá být
jedinou cestou......

***

A Foe Inside

a sunray bends
before it breaks
under the weight
of it´s own light
patterns of fear
a trembling shade
start to emerge
in a blind eye

life has gone too far
to reject soul and walk away

the fury of dreams
has been set free
snow covers gates
of sanity

life has gone too far
to reject soul and walk away
in the realms of inner space
who´s the hunter and who´s the prey?

***

 
Nepřítel uvnitř

sluneční paprsek se ohne
dříve než se zlomí
pod vahou
svého vlastního světla
vzorce strachu
roztřesený stín
se začínají objevovat
v nevidoucím oku

život zašel příliš daleko na to
aby bylo možné zapudit duši a odejít

snová fúrie
byla osvobozena
sníh pokrývá brány
příčetnosti

život zašel příliš daleko na to
aby bylo možné zapudit duši a odejít
v říších podvědomí
kdo je lovcem a kdo kořistí?

***

Forest Meditation

Final frontier of empathy
Is about to be touched tonight
The Moonwolf´s fur, so snowy white
Will allow me to be set free

Shadows of centuries-old oak
Whisper gently the tales of past
Tales of fires that burned to fast
To reach their hearts most final stroke

My eyes are open wide
Cracked is the egg of time
Old elvish lullabies
Raise from the earth to skies

Although first touches of new stage
Are about to be tasted now
Songs of sacred albino crow
Will conect me with the old age

***

 
Lesní meditace

Konečná hranice vcítění
Bude dnes večer dosažena
Srst Měsíčního vlka, tak sněhově bílá
Mi umožní být osvobozen

Stíny staletí starého dubu
Jemně šeptají příběhy z minulosti
Příběhy o ohních, které hořely příliš rychle
Na to, aby dosáhly posledního úderu svých srdcí

Mé oči jsou široce rozevřeny
Vejce času je naprasklé
Staré elfí ukolébavky
Stoupají ze země k nebesům

Přesto, že první dotyky nové éry
Budou nyní okuseny
Písně posvátné bílé vrány
Mne spojí se starým věkem

***

Revelation

thoroughly pleased
by the unexpected presence
of our lord
I kneel into fire

I am offering
lashed bones of my faith
washed white
by hidden tears

distraughted by the sight of light
by the certainty of His existence
I am about to offer my heart
poisoned by year that have gone by

***

 
Zjevení

veskrze potěšen
nečekanou přítomností
našeho pána
poklekám do ohně

nabízím
ošlehané kosti své víry
omyté do běla
skrytými slzami

rozrušen pohledem na světlo
jistotou jeho existence
chystám se nabídnout srdce
otrávené uplynulými roky

***

Illumination

So silent is the world
When it´s wrinkels desappear
Under the veil of snow
That makes all things bright and clear

So silent is the mind
That has forgotten it´s deeds
And closed doors of it´s shrine
In front of corporal needs

So silent is the night
When screams have already died
No fatal wrongs or rights
No more foes are left to fight

The very day
When I meet myself
Will be the time
When I´ll crush the shell
That did prevent
Peace from being found -
Final rebirth
Step out of the round

***

 
Osvícení

Tak tichý je svět
Když jeho vrásky zmizí
Pod závojem sněhu
Který všechny věci učiní jasnými a čirými

Tak tichá je mysl
Která zapomněla na své skutky
A zavřela dveře své svatyně
Před tělesnými potřebami

Tak tichá jen noc
Když výkřiky již odumřely
Nejsou žádná osudová zla ani dobra
Nejsou již třeba bojovat s žádnými nepřáteli

Ten samý den
Kdy potkám sám sebe
Bude časem
Kdy rozbiji ulitu
Která zabraňovala
Nalezení klidu -
Poslední znovuzrození
Krok ven z kruhu

***

The Abandoned

touch full of fear
breath full of hate
look full of decaying desire

and where are you
lord of this breed?

your disowned sons
dance in the milk
the loved one suffers in fire

and where are you?

scared by the shadows
of suppresed idols
you leave believres
all by themselves

***

 
Opuštění

dotek plný strachu
dech plný nenávisti
pohled plný hnijící touhy

a kde jsi ty
bože tohoto plemene?

tví zavržení synové
tančí v mléce
jediný milovaný trpí uprostřed ohně

a kde jsi ty?

vyděšen stíny
potlačených model
necháváš věřící
osamocené

***

Prayer

White palm branded on the forehead
and there is tomorrow ´s name
hanging on your lips
this is not time to leave
words carved in ivory

A shape locked inbetween fingers
blasphemous confession of faith
this is not time
words carved in fire

Me woven into the rain
this is not
words carved in flesh

This
words carved in nothingness

***

 
Modlitba

Bílá dlaň vypálená do čela
a zítřejší jméno
visí na Tvých rtech
tohle není čas odejít
slova vyrytá ve slonovině

Tvar uzamčený mezi prsty
rouhavé vyznání víry
tohle není čas
slovy vyrytá v ohni

Já vpletený do deště
tohle není
slova vyrytá v mase

Tohle
slova vyrytá v nicotě

***

Remembrance

on the distant horizon of mind
among the ashes of yesterday hopes
with a fouling smile on his face
there stands a hanged with no rope

he stretches his arms out and waits
the air is rich with silent death
time has been put on the altar´s top
along with candle, heart and breath

forgetting season
climax of melancholy
tongue-piercing words
the ways to be
the last dream of life
a burned butterfly
blood covered lips
the ways to die

***

 
Vzpomínka

na vzdáleném obzoru paměti
uprostřed popela včerejších nadějí
s rozkládajícím se úsměvem na tváři
stojí oběšenec bez provazu

napřáhne ruce a čeká
vzduch přetéká tichou smrtí
čas byl položen na vrchol oltáře
spolu se svící, srdcem a chlebem

období zapomnění
vyvrcholení melancholie
jazyk probodávající slova
způsoby, jak být

poslední sen života
spálený motýl
krví podlité rty
způsoby jak zemřít

***

Path To Silence

By the means of the last winterˇs voice
I call
The last white hair left between my teeth
I feel
Through the landscape of our primal wounds
I walk
Under the milky face of a full moon
I roam

I am seeking a cave
For tired god to rest
Neither coward nor brave
I go on with my quest

I am heading to the grail
That´s made out of my soul
Snow erases my trails
From the face of this world

Three místy figures on the time´s edge
I see
Yesterday, Today, Tomorrow
For me
A whirlwind of cause and consequence
Does make
Their faces appear so similar
To me

The quest came to an end
Now I do underdstand….

***

 
Cesta do ticha

Posledním hlasem zimy
Volám
Poslední bílý vlas zachycený mez zuby
Cítím
Krajinou našich prvotních poranění
Se procházím
Pod mléčnou tváří úplňku
Bloudím

Hledám jeskyni
Ve které by mohl spočinout unavený bůh
Ani zbabělec ani hrdina
Pokračuji ve svém poslání

Směřuji ke grálu
Který je vytvořen z mé duše
Sníh vymazává mé stopy
Z tváře tohoto světa

Tři mlžné postavy na pokraji času
Vidím
Včerejšek, Dnešek, Zítřek
Pro mne
Vír příčiny a důsledku
Činí
Jejich tváře tak podobnými
Pro mne

Hledání skončilo
Nyní již chápu…...

***

Eternal Journey

Five steps
that are being read
over and over
again

Five sentences lead a man to an altar

Unclean
muttering of soles
has been echoing
inside

Inside repentant masks whitened by aeons

Five heartbeats sacrificed to every trinity
in the name of equlibrium
in the name of emptiness

Sometimes
you will have to search
in the deepest of
heavens

Five eternities then end in a mirror

***

 
Věčná cesta

Pět kroků
které jsou čteny
stále
znovu

Pět vět vede člověka k oltáři

Nezřetelné
mumlání chodidel
se odráží
uvnitř

Uvnitř kajícných masek vybělených věky

Pět tepů obětovaných každé z trojic
ve jménu rovnováhy
ve jménu prázdnoty

Někdy
budeš muset hledat
v nejhlubších
nebesích

Pět věčností pak končí v zrcadle

***

Acts And Thoughts

I´m laying my bear feet
On the stairs that are carved in bone
Leaving time just to meet
The Ageless One on his throne

Carousel without sound
Jammed in flowing centuries
The only one outcome
Of faith dedicated years

As our flowers wither
As our hair is turning white
Each day becomes sweeter
To sweet to be pushed aside

Fatal addiction to the dream we call life
Slaves to our cells we cling closer to hive

Facing all the eras
We are just scattered leaves

Fatal addiction to the dream we call life
Slaves to our cells we cling closer to hive
Toys to our fate we walk the blade of a knife
Driven insane by our urge to survive

***

 
Činy a myšlenky

Pokládám svá holá chodidla
Na schody vyřezané do kosti
Opouštím čas abych potkal
Věčného na jeho trůnu

Kolotoč beze zvuku
Zaseknutý v plynoucích staletích
Jediný výsledek
Roků věnovaných víře

Jak naše květiny uvadají
Jak nám bělají vlasy
Každý den se stává sladším
Příliš sladkým než aby byl odsunut stranou

Osudová závislost na snu nazývaném život
Otroci vlastních buněk, lneme blíže k úlu

Tváří v tvář všem těm érám
Jsme pouze roztroušené listí

Osudová závislost na snu nazývaném život
Otroci vlastních buněk, lneme blíže k úlu
Hračky našeho osudu, kráčíme po ostří nože
Hnáni k šílenství touhou přežít

***

 Poslední aktualizace: 15.06.2021, 15:22


© Tortharry - powered by gogo - webmaster@tortharry.cz

NAVRCHOLU.cz